C语言读写文件教程

一、文件读写的基本概念

文件读写是指在程序中读取文件中的内容,或者将程序中的内容写入文件中。

二、文件读写的基本函数

C语言中提供了一系列的文件读写函数,用于实现文件的读写操作,主要有:

 • fopen():打开文件,返回文件指针
 • fclose():关闭文件
 • fread():从文件中读取数据
 • fwrite():将数据写入文件
 • fseek():设置文件读写指针的位置
 • ftell():获取文件读写指针的位置

三、文件读写的基本步骤

 1. 使用fopen()函数打开文件,返回文件指针
 2. 使用fread()fwrite()函数读取或写入文件
 3. 使用fclose()函数关闭文件

四、文件读写的实例

1. 从文件中读取数据

#include <stdio.h>

int main()
{
  FILE *fp;
  char buf[1024];

  // 打开文件
  fp = fopen("test.txt", "r");
  if (fp == NULL)
  {
    printf("open file failed!\n");
    return -1;
  }

  // 读取文件
  while (fgets(buf, 1024, fp) != NULL)
  {
    printf("%s", buf);
  }

  // 关闭文件
  fclose(fp);

  return 0;
}

2. 将数据写入文件

#include <stdio.h>

int main()
{
  FILE *fp;
  char buf[1024] = "Hello World!";

  // 打开文件
  fp = fopen("test.txt", "w");
  if (fp == NULL)
  {
    printf("open file failed!\n");
    return -1;
  }

  // 写入文件
  fwrite(buf, 1, sizeof(buf), fp);

  // 关闭文件
  fclose(fp);

  return 0;
}
最后修改:2023 年 02 月 13 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏